• Twitter Ojca Św

 • Radio RDN

 • gość niedzielny

 • wiara.pl

 • Caritas Diecezji Tarnowskiej

"NAJPIĘKNIEJSZA - BO TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA"

 

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w pierwszej edycji konkursu: „Najpiękniejsza - bo tradycyjna Palma Wielkanocna”

Konkurs ten kierujemy do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz do wszystkich, dla których ważny jest powrót do tradycji, do rękodzieła oraz ważne są obrzędy związane z mistyką Wielkiego Tygodnia.
Na prace tj. palmy wykonane tylko metodą tradycyjną, przy wykorzystaniu naturalnych elementów, czekamy do piątku - 5 kwietnia), w naszym domu kultury mieszczącym się w Mielcu przy ulicy Kusocińskiego 13 a. Komisja Konkursowa, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatorów wybierze laureatów w pięciu kategoriach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie klas 1- 3, uczniowie klas 4 - 8, uczniowie szkół średnich, dorośli, oraz w trzech kategoriach wielkościowych: palmy do 50 cm, palmy 51 - 100 cm, palmy powyżej 101 cm. Zgłoszone do konkursu prace będzie można odebrać od nas 10 kwietnia. Wszyscy laureaci zostaną telefonicznie zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się 14 kwietnia w Niedzielę Palmową - po Mszy Świętej, o godzinie 12.30. Na Mszy o godz. 12: 30 nastąpi poświecenie palm a następnie przemarsz na Rynek i tam około godziny 13: 30 nagrodzimy zwycięzców! Ponadto spośród pozostałych, którzy nie zostaną laureatami i tymi którzy nie zgłoszą palmy na konkurs zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. Warunkiem ich otrzymania będzie posiadanie tradycyjnej palmy ( bez sztucznych i kupnych elementów) oraz obecność podczas losowania.
Regulamin Konkursu, będzie dostępny na stronach internetowych Urzędu Miasta Mielca, Radia LELIWA
Wszelkie dodatkowe informacje o konkursie uzyskać można w Spółdzielczym Domu Kultury MSM, tel 17 585 53 42, od poniedziałku do piątku w godz. 13: 00 - 18 : 00.

W imieniu Organizatorów, którymi są: Prezydent Miasta Mielca, Parafia p. w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty i Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mielcu serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Regulamin   Konkursu

 

„Najpiękniejsza  - bo tradycyjna Palma Wielkanocna”

 1. Organizatorami Konkursu są :

 • Prezydent Miasta Mielca

  • Spółdzielczy Dom Kultury, Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu;

  • Parafia p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu.

 1. Cel konkursu

 1. Propagowanie lokalnego folkloru, poprzez popularyzację twórczości własnej związanej

  z tematyką Świąt Wielkanocnych,

 2. Popularyzowanie, kultywowanie oraz podtrzymywanie tradycji i zwyczajów     wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą

 1. Aktywizacja i rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży w kierunku uprawiania sztuki ludowej.

 

 • Warunki udziału w konkursie:

 

 1. Konkurs na charakter otwarty. Jest skierowany do dzieci i młodzieży, dorosłych osób indywidualnych i twórców amatorów. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

 2. Palma zgłoszona do konkursu  powinna być wykonana samodzielnie z wykorzystaniem materiałów naturalnych i tradycyjnych form zdobniczych. Nigdzie wcześniej nie zgłoszona do innego konkursu.

 3. Prace wykonane z gotowych,  kupionych elementów będą dyskwalifikowane

 4. W przypadku uczestników niepełnoletnich do pracy należy dołączyć oświadczenie rodziców lub opiekunów dziecka, wyrażające zgodę na zrzeczenie się praw autorskich do wykonanej pracy. Wzór oświadczenia w załączniku regulaminu.

 5. Prace  należy dostarczać  do Spółdzielczego Domu Kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu, ul. Kusocińskiego 13 A. Ostateczny termin oddania prac upływa w piątek 5  kwietnia

 

 

 1. Sposób opisywania prac konkursowych:

Do pracy należy dołączyć przytwierdzoną (na sznureczku, tasiemce) kopertę z kartą zgłoszeniową zawierającą:

- Imię i nazwisko autora pracy, adres zamieszkania, wiek, telefon kontaktowy do opiekuna / rodzica;

- W przypadku instytucji / szkoła, ośrodek kultury i inne /  : jej nazwa, imię i nazwisko  nauczyciela/ instruktora, telefon kontaktowy do nauczyciela/ instruktora.

 1. Kryteria oceny

         Prace oceniane będą pod względem:

 • Zgodności z Regulaminem konkursu,

 • Walorów estetycznych, staranności i kreatywności,

 1. Skład Komisji Konkursowej

W skład Komisji Konkursowej oceniającej prace zgłoszone do konkursu wchodzą Przedstawiciele Organizatorów

 VII. Zasady nagradzania

      Komisja Konkursowa przyzna I, II i III miejsce w pięciu kategoriach wiekowych:

 • I kategoria  wiekowa - dzieci w wieku przedszkolnym;

 • II kategoria wiekowa - klasy 1 - 3 szkoły podstawowej 

 • III kategoria wiekowa  - klasy 4 - 8 szkoły podstawowej                     

 • IV kategoria wiekowa   - młodzież ze szkół średnich

 • V  kategoria wiekowa  - dorośli

A także, w trzech  kategoriach wielkościowych:

 • Palma mała (do 50 cm)

 • Palma średnia  ( 51 cm - 100 cm)

 • Palma duża (powyżej 101 cm)

Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne.

Laureatów I II i III miejsc Organizatorzy powiadomią telefonicznie do dnia: 10 kwietnia  (środa) 2019. Od 10 kwietnia będzie można odebrać zgłoszone prace.

VIII.  Wręczenie nagród w Niedzielę Palmową 14 kwietnia.

 1. Msza Święta  w Bazylice Mniejszej  z udziałem przedstawicieli Organizatorów z poświęceniem palm - godzina 12.30

 2. Przejście po Mszy Świętej na Rynek Starego Miasta

 3. Wręczenie nagród laureatom konkursu.

Patronat medialny nad konkursem objęli:

 • Tygodnik regionalny KORSO

 • Radio LELIWA

UWAGA

 • Udział w Konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem niniejszego Regulaminu.

 • Wszelkie informacje o konkursie udzielane będą w S D K pod nr. Tel. 17 58-55-342 od poniedziałku do piątku w godzinach 12ºº - 18ºº.

 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia zgłoszonych do konkursu prac.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie zmiany w Regulaminie a  sytuacje nieobjęte w nim  rozstrzygają  Organizatorzy konkursu.

 

KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU

I DANYCH OSOBOWYCH

 

Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Organizatora swoje prawa majątkowe do artystycznych wykonań  palm zaprezentowanych podczas przeglądu, w celu wykorzystania ich przez Organizatora w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video,

 2. zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,

 3. wprowadzenia do obrotu,

 4. wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet,

 5. publicznego odtwarzania, wyświetlania,

 

Uczestnicy 1. Konkursu „Najpiękniejsza  - bo tradycyjna Palma Wielkanocna” oświadczają,  że wyrażają zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mielcu swoich danych osobowych podanych w związku z udziałem w Konkursie, w celu  przeprowadzenia w/w zadania, (w tym na umieszczanie danych osobowych w protokole na stronach internetowych), oraz wyrażają zgodę na opublikowanie swojego wizerunku (w postaci  zdjęć oraz filmów audio, video) w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych tego Konkursu. Zgoda obejmuje w szczególności takie formy publikacji zdjęć oraz filmów jak: udostępnienie na stronach  internetowych, Facebook, w materiałach promocyjnych dotyczących konkursu oraz w innych środkach masowego przekazu, jako materiały szkoleniowe podczas warsztatów.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO  administrator informuje, że w związku z udzieloną zgodą przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podstawa prawna 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 7 ust. 1 RODO  (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

 

 • Kalendarz imienin
  26 Marca 2019r.Imieniny obchodzi:
  Dory, Olgi, Teodora
 • RENOWACJA FRESKÓW!

 • PPT Grupa 16.

 • Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego

 • V Synod Diecezji Tarnowskiej

 • Diecezja Tarnowska

 • Mała galeria