• 7 Czerwca 2023r.
  Imieniny obchodzi:
  Ariadny, Jarosława, Roberta

Rada Duszpasterska

 Statut Rad Duszpasterskich Diecezji Tarnowskiej


 1. Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 CIC, ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii lub Rektora kościoła – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. Przy kościołach rektoralnych funkcjonują lokalne Rady Duszpasterskie, których status jest identyczny ze statusem Parafialnych Rad Duszpasterskich. Nie tworzy się Rad Duszpasterskich w ośrodkach sprawowania kultu nie będących parafią ani rektoratem.
 2. W realizacji swoich zadań Rada Duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kan. 1254 §2 CIC uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka. Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.
 3. W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez Księdza Proboszcza lub Rektora kościoła. Liczba członków Rady pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez duszpasterza.

  3 .1 Z urzędu należą do Rady:
  1. Proboszcz lub Rektor piastujący równocześnie funkcję przewodniczącego Rady.
  2. Delegat księży wikariuszy, którzy pracują w danym ośrodku duszpasterskim.
  3. Delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w danym ośrodku duszpasterskim.
  4. Przedstawiciel wspólnoty zakonnej prowadzącej na terenie parafii duszpasterstwo w kościele, który nie stanowi rektoratu.
  5. Przedstawiciel osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej danego ośrodka (katecheci, organista, kościelny).
  6. Przedstawiciel stowarzyszeń katolickich działających w danym ośrodku.
3.2 Przedstawiciele poszczególnych grup wymienieni w § 3.1. zostają wyłonieni w wyniku wzajemnej konsultacji między członkami odnośnej grupy.
 1. Zależnie od wielkości ośrodka i stopnia zaangażowania wiernych, liczba wybieranych członków Rady wynosi 6-10. Jej dokładną wielkość określa Proboszcz lub Rektor, uwzględniając potrzeby duszpasterskie ośrodka.
 2. Zastępca przewodniczącego Rady (= Proboszcza lub Rektora) zostaje wybrany na jej pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów. Może nim być jedynie osoba świecka. Jeśli dwaj kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, przeprowadza się osobne głosowanie jedynie nad wyłonioną dwójką. Jeśli ponownie uzyskają oni jednakową liczbę głosów, zastępcą przewodniczącego zostaje starszy z nich. Podczas pierwszego posiedzenia zostaje również desygnowany sekretarz Rady, którego obowiązkiem jest prowadzenie protokołów ze wszystkich zebrań Rady.
 3. Częstość zebrań Rady zależy od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Minimum stanowią dwa zebrania w roku. Zebrania takie zwołuje Przewodniczący, przekazując zaproszenia przynajmniej dwa tygodnie przed zebraniem. Zebrania nadzwyczajne mogą być również zwoływane, kiedy połowa członków Rady wyrazi takie życzenie na piśmie skierowanym do Sekretarza Rady.
 4. Do ważności uchwał Rady wymagany jest udział w jej posiedzeniu 50% wszystkich członków. Wnioski wiążące wymagają akceptacji przez więcej niż połowę obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku równej liczby głosów, o przeprowadzonej uchwale decyduje głos przewodniczącego.
  1. Proboszcz lub Rektor dysponuje prawem veta także w stosunku do każdej z uchwał przyjętych większością głosów. Jego sprzeciw powoduje nieważność uchwały.
  2. Jeśli 2/3 członków Rady zgłosi zastrzeżenia do veto wniesionego przez Przewodniczącego, sprawę rozstrzyga Biskup Diecezjalny.
 5.      Kadencja Rady trwa 5 lat. Poszczególni członkowie dysponują możliwością wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa.
  1. W przypadku sformułowania uzasadnionych zarzutów personalnych wobec poszczególnych członków mogą oni zostać wykluczeni z Rady, jeśli propozycja taka uzyska 2/3 głosów obecnych podczas posiedzenia członków Rady.
  2. W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z wyboru, na jego miejsce pozostali członkowie Rady zwykłą większością głosów wybierają nowego członka.
  3. W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z nominacji, na jego miejsce Przewodniczący Rady mianuje nowego członka.
 6. W przypadku zmiany urzędowych członków Rady, kadencja pozostałych członków nie ulega skróceniu. Rada funkcjonuje więc mimo zmian na stanowiskach Proboszcza, Rektora czy Księży Wikariuszy. Decyzję o ewentualnym rozwiązaniu Rady może podjąć jedynie Biskup Diecezjalny po wnikliwym zbadaniu zaistniałej sytuacji.
 7. Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego. Mimo to można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów, którym nie przysługuje jednak prawo głosu.
 8. Rada Duszpasterska funkcjonuje przez powołanie do życia szeregu komisji czy zespołów. Działające dotychczas Komitety Budowy Kościoła mogą zostać włączone w struktury Rady Duszpasterskiej. W uzasadnionych przypadkach, stosownie do decyzji miejscowych duszpasterzy, mogą one jednak również zachować dotychczasową autonomię.
 9. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych. Zasady ich wyboru określa osobny regulamin.
 10. Maksymalna długość uczestnictwa w Radzie Duszpasterskiej wynosi trzy kadencje, tzn. 15 lat.
 11. Wraz z przyjęciem niniejszego statutu ulegają modyfikacji zasady zawarte w Statucie Parafialnej Rady Duszpasterskiej przyjętym przez IV Synod Diecezji Tarnowskiej (Dokumenty synodalne, ss. 305n)
† Józef Życiński - BISKUP TARNOWSKI
Tarnów, 15.09.1992 r.
SKŁAD PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

1. Ks. Proboszcz – Janusz Kłęczek
2. Ks. Senior – Kamil Kopyt
3. Dudzik Janina
4. Duszkiewicz Edmund
5. Gąsior Jan
6. Gąska Marcin
7. Jachyra Wojciech
8. Jędrusiak Kazimierz
9. Kisiel Józefa
10. Małek Zdzisława
11. Myjak Zdzisław
12. Ortyl Czesława
13. Ortyl Marian
14. Balcerzak Mirosław
15. Dernoga Agnieszka
16. Grzesik Natalia
17. Dziekan Tomasz
18. Koba Andrzej
19. Kołodziej Marek
20. Kurgan Bartosz
21. Radkowska Iwona
22. Styczeń - Walewicz Anna

 

Polecane strony: