• 13 Czerwca 2024r.
  Imieniny obchodzi:
  Antoniego, Gracji, Lucjana

Caritas

Dziś trudno sobie wyobrazić misję Kościoła Tarnowskiego bez Caritas. Wrosła ona w życie diecezji i służy urzeczywistnianiu posługi miłości, jaką Kościół pragnie nieść każdemu człowiekowi, a zwłaszcza temu najbardziej potrzebującemu.

Nazwa "Caritas" jest dobrze znana mieszkańcom naszej diecezji, zarówno dzięki wielkim przedsięwzięciom, akcjom pomocy i licznym ośrodkom, jak też poprzez pomoc świadczoną w parafiach w sytuacjach pojedynczych ludzkich czy rodzinnych dramatów i nieszczęść.

Obecnie Caritas Diecezji Tarnowskiej dysponuje 6 domami, w których funkcjonuje 9 wyspecjalizowanych placówek, 6 świetlicami dla dzieci i młodzieży; prowadzi i wspiera 13 kuchni dla ubogich. W blisko 400 parafiach istnieją Oddziały Caritas, w których działa kilka tysięcy wolontariuszy, a w Szkolnych Kołach Caritas realizuje misję chrześcijańskiego wolontariatu blisko 3000 młodych ludzi.

 

Zarząd diecezjalny

Według Statutu Caritas Diecezji Tarnowskiej w skład Zarządu Caritas wchodzą: Dyrektor, Zastępca Dyrektora i Sekretarz.

Do zadań Zarządu należy:

 • organizowanie przewidzianych Statutem działań Caritas;

 • opracowywanie programów pracy Caritas oraz programów jednostek terenowych;

 • uchwalanie budżetu oraz przygotowanie sprawozdań i bilansów;

 • gospodarowanie funduszami i majątkiem Caritas;

 • systematyczne zebrania, celem omówienia bieżących spraw;

 • przygotowywanie programów rocznej działalności Caritas.

Dekanalni Duszpasterze Charytatywni

W łączności z Zarządem Diecezjalnym, który kieruje całością diecezjalnej działalności dobroczynnej, pozostają Dekanalni Duszpasterze Charytatywni, którymi są wicedziekani wszystkich dekanatów. Do ich zadań należy:

 1. wspieranie Zarządu Caritas w realizacji zadań statutowych w diecezji;

 2. inspirowanie działań charytatywnych w parafiach swojego dekanatu;

 3. koordynowanie międzyparafialnych akcji charytatywnych;

 4. nadzorowanie realizacji diecezjalnego planu działalności Caritas przez Parafialne Oddziały swojego dekanatu;

 5. organizowanie pracy formacyjnej członków Parafialnych Oddziałów Caritas w ramach dekanatu oraz kolportaż materiałów formacyjnych;

 6. bieżące kontrolowanie pracy Parafialnych Oddziałów Caritas;

 7. udział w corocznej konferencji Dekanalnych Duszpasterzy Charytatywnych.

Parafialne Oddziały Caritas

 • W większości parafii diecezji tarnowskiej istnieje Oddział Caritas. To przede wszystkim przez nie Caritas dociera do potrzebujących i świadczy im swoją pomoc.

   

 • Działalnością Parafialnego Oddziału Caritas kieruje Zarząd, który stanowią: przewodniczący (proboszcz, albo wskazany przez niego kapłan), zastępca (z reguły osoba świecka lub siostra zakonna), sekretarz, skarbnik, członkowie zwyczajni.

   

 • Praca członków Parafialnego Oddziału Caritas jest wspierana przez innych wiernych, którzy poświęcają się służbie na rzecz osób znajdujących się w jakiejkolwiek trudnej sytuacji, z której nie potrafią wyjść o własnych siłach.

   

 • Zadaniem Parafialnego Oddziału jest:

 1. mobilizowanie całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia i dążenie do tego, aby parafia stawała się wspólnotą eucharystyczno-charytatywną przez:

  a) zachęcanie wiernych do pełnienia uczynków miłosierdzia
  b) kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych, takich jak: Tydzień Miłosierdzia, Dzień Chorego, Św. Mikołaja, Wigilia, Opłatek itp.
  c) uroczyste obchodzenie świąt związanych treściowo z miłosierdziem chrześcijańskim, a szczególnie Święta Miłosierdzia Bożego.

 2. stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy;

 3. przeprowadzanie zbiórek i przyjmowanie ofiar na działalność charytatywną;

 4. organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy duchowej i materialnej osobom potrzebującym na terenie parafii;

 5. prowadzenie stałej formacji swoich członków;

 6. współpraca z pozostałymi grupami parafialnymi w dziele charytatywnym;

 7. współpraca z Zarządem Caritas.

 • Parafialne Oddziały Caritas współpracują z pozostałymi grupami parafialnymi w przedsięwzięciach charytatywnych i ukazują im możliwości działania na tym odcinku

Polecane strony:
Dane adresowe

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu

 

Ul. Bł. Ks. Romana Sitki 3
39-300 Mielec

tel. kontaktowy 726 017 914

w godz. urzędowania kancelarii
          17 774 58 68

 

 • Administrator danych osobowych informuje, że wszystkiedane osobowe na stronie internetowej parafii pw.Św. Mateusza Apostoła iEwangelisty w Mielcu umieszczone zostały zazgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa